Utslipp

 

 

Utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende som ikke kan tilkoples offentlig avløpsnett.

 

Ønsker dere:

•         Etablere utslipp?

•         Legge inn vann?

•         Installere vannklosett?

•         Øke eksisterende utslipp vesentlig?

•         Fradele tomt utenfor rekkevidde av kommunalt avløpsnett?

 

Hvorfor rense avløpsvannet

Avløpsvann inneholder fosfor, nitrogen, organisk stoff og bakterier. Når store mengder organisk materiale og næringssalter blir tilført en bekk, elv eller innsjø, fører det til unormal algevekst og dårlig leveforhold for bunndyr og fisk. Da blir vannet også dårlig egnet for friluftsliv og som drikkevann.

 

Søke om tillatelse til utslipp 

Utslipp krever tillatelse etter forurensningsloven, og må behandles i egen søknad for dette.

Iverksetting/ utførelse av utslipp krever også tillatelse etter plan og bygningsloven. Må gjøres i egen søknad eller i forbindelse med andre tiltak på eiendommen som skal omsøkes

 

Hvilke opplysninger må sendes kommunen

·         Kart med beskrivelse av grunnforhold, plassering av avløpsanlegget og utslippsstedet.

·         Beskrivelse av utslippsstedet, oversikt over grunnforhold og utslippsstedets størrelse.

·         Dokumentasjon av renseløsning.

·         Oppgi hvem som bistår deg med utforming og dimensjonering av renseanlegget «nøytral fagkyndig».

·         Oversikt over brukerinteresser som kan bli berørt av utslippet for eksempel drikkevann, badeplass, fiske og/ eller næringsvirksomhet.

·         Dokumentasjon på at varsel om planlagt utslipp er sendt til naboer og andre berørte interesser. Varslingstiden for utslipp er minst 4 uker.

·         Eventuelt dispensasjon fra plan og bygningslov eller arealplaner

 

Slik foregår ofte et oppdrag med prosjektering og søknad om utslipp

·         Sjekk av kommunens retningslinjer / lokal forskrift for utslipp av avløpsvann

·         Sjekk av grunnforhold, gjøres med inspeksjonsbor, skovelbor eller sjakting med gravemaskin

·         Eventuelt uttak av jordprøve til kornfordelingsanalyse

·         Infiltrasjonstest

·         Beregning av grunnvannstand

·         Måling av terrengets eller grunnvannets helningsretning

·         Måling av egnede massers mektighet(tykkelse)

·         Kartlegging av drikkevannsinteresser eller andre berørte interesser

·         Beregning av løsmassenes vannledningsevne og rense evne

 

På bakgrunn av dette, lokale forhold (sjekk av fornminner, ålegress, naturtyper, rødlistearter, mm), kommunens retningslinjer, forurensningsforskriften og økonomi, velger en løsning.

Vi kan utføre

·         Grunnundersøkelser og prosjektering

·         Søknad om utslipp for behandling etter forurensningsloven

·         Søknad om utførelse av tiltak etter plan og bygningsloven