Nytt varsel om igangsetting og endrede områdegrenser

 

Det vises til tidligere varsel den 14.07.08 om igangsetting av planarbeid/ endring av reguleringsplan for E-18. Som følge av planprosessen så langt er området for grønn næringspark forflyttet. Som sist er formålet med planarbeidet å tilrettelegge for grønn næring og handel innenfor en del av planområdet. Atkomst til næringsområdet skal også avklares som sist, men nå tas det også sikte på å forbedre forholdene for gående og syklende. Som følge av planprosessen kan atkomst til omkringliggende områder og eksisterende gård tas opp til vurdering.

 

Planområdet omfatter i hovedsak Gnr. 4 bnr. 16 m.fl.

 

I samsvar med Plan og bygningslovens jfr. Pbl. § 12-8 kunngjøres det at det nå igangsettes privat planarbeid. Området omfattes i dag av reguleringsplan for E18 i Grimstad kommune, Reguleringsplan for Grømheia mv. Det pågår et reguleringsarbeid for Campus i tilstøtende og delvis overlappende område. I reguleringsplan er området hovedsakelig regulert til trafikk, landbruk, boliger og næring. Området er i dag avsatt til LNF område og til næringsområde i kommuneplanen. Det er gitt innspill til rullering av kommuneplan med anmodning om å endre formål i denne planen.

 

Samtidig varsles det om at det igangsettes forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og regulerer forhold omkring utbygging av området.

 

Området som tas opp til regulering er avgrenset av eiendommene som vist på kart:

Vi vil presisere at det er lagt opp til en romslig avgrensning grunnet foreløpig usikkerhet rundt hvor atkomst vil komme. Det er ventet at endringene som følge av planen vil omfatte et vesentlig mindre areal. Grønn næringspark er tiltenkt plassert om lag der det er gulmerket i kartet.

 

Informasjon til nye berørte (samme info som sist varsel): Eiendommen ble i sin tid kjøpt med henblikk på planteskoledrift. Da eiendommen etter kort tid ble lagt i pcn karantene, oppsto det usikkerhet rundt driften. Det har vært en lengre prosess angående bruken av eiendommen hvor forskjellige myndigheter, organisasjoner og privatpersoner har vært involvert. Mange ønsker en avklaring fortest mulig. Etter siste tids dialog med landbruksmyndigheter og mattilsyn ser det ut til at en kan komme til en løsning der den minst drivverdige delen av eiendommen omreguleres til handel mens den beste jorden opprettholdes regulert til landbruk. Forhåpentligvis vil det medføre og muliggjøre en lønnsom gårdsdrift.

 

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning for planarbeid bes sendt skriftlig til Kjell Gilje AS ved Hans Petter Gilje, Vågsholt 4887 Grimstad. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen Vi bør ha mottatt det innen: 11.06.10 Spørsmål eller innspill til planarbeidet kan også rettes til oss.

 

Utfallet av 1. gangs behandling vil bli gjort kjent ved offentlig ettersyn/ høring av planen. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

 

Med hilsen

Kjell Gilje AS

 

_______________

Hans Petter Gilje